Ouderbijdrage


Het voortgezet onderwijs is gratis en dat is een groot goed! De RGO ontvangt van de overheid geld om dat te kunnen doen. De lessen, de boeken en het onderdak worden op die manier betaald. De RGO verzorgt echter nog meer. Voor iedere leerling is er een persoonlijk kluisje, de Wi-Fi is overal in de school en gratis te gebruiken, zo ook woordenboeken, atlassen, materialen voor de creatieve vakken. Met onze MR (de medezeggenschapsraad) en vooral de ouders die daarin zitten hebben we afgesproken dat we de ouders en verzorgers hiervoor een bijdrage van €100,- per leerling vragen. Deze bijdrage is vrijwillig maar zonder kunnen wij dit alles niet bieden! In de €100,- is ook een bijdrage voor de ouderraad inbegrepen en een bijdrage voor het sociaal fonds. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen en het sociaal fonds is bedoeld voor die leerlingen van wie de ouders allerlei zaken echt niet kunnen betalen. Via de onderstaande link vindt u een specificatie van de ouderbijdrage.

Specificatie ouderbijdrage 2018-2019

Er is ook nog een deel van de ouderbijdrage dat niet vrijwillig is, namelijk de kosten voor bv. excursies en werkweken. Ook voor allerlei vakgebonden en algemene activiteiten ontvangt u een rekening. Op de werkweken na zijn dit geen grote bedragen, tussen 15 en 40 euro. De werkweken zijn wel prijzig en daarvoor kunt u eventueel gebruik maken van een gespreide betaling.

Hoe kunt u deze ouderbijdrage betalen? Voor de vrijwillige bijdrage ontvangt u in september via de email een digitale rekening. Deze rekening kunt u overmaken, betalen via iDeal of automatisch laten incasseren. Ook voor de kosten van de andere activiteiten ontvangt u vooraf een rekening. Deze laatste moet voldaan zijn voordat de activiteit plaatsvindt!

Wilt u meer weten over de tegemoetkoming van de schoolkosten, het les- en/of cursusgeld? Of over het kindgebonden budget? Kijkt u dan op deze website voor meer informatie.

Verzekeringen


Veel zaken rondom het VO en studiekosten zijn wettelijk geregeld. Op de internetsite van het Ministerie van OCW vindt u een informatieve gids.

Verzekering
De leerlingen zijn verzekerd op de heen- en terugweg en gedurende het verblijf op school en wel vanaf één uur voor de aanvang van de schooltijd tot één uur na het verlaten van de school. Ook excursies en andere activiteiten door de RGO georganiseerd, vallen onder deze verzekering.

Uitkeringen:
•    in geval van overlijden €15.000,-
•    in geval van blijvende invaliditeit €125.000,-
•    geneeskundige behandeling €5.000,-
•    tandheelkundige behandeling per element €2.500,-

Gratis schoolboeken


In mei 2008 is de Wet gratis schoolboeken aanvaard in de Kamer. Door deze wet worden scholen in het voortgezet onderwijs verplicht om voor elk leerjaar de schoolboeken gratis aan leerlingen beschikbaar te stellen.
Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis schoolboeken van de school. Hiervoor wordt de lumpsumbekostiging van de school verhoogd met €321,50 per leerling. Dit is de prijs van een gemiddeld boekenpakket.Welk lesmateriaal wordt gratis?
Alle schoolboeken en al het lesmateriaal dat door het schoolbestuur voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven is gratis voor ouders. Dat geldt ook voor schoolboeken en lesmateriaal die nodig zijn voor het volgen van extra onderwijsaanbod. Er wordt soms gedacht dat het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken en lesmateriaal alleen zou gelden voor het verplichte curriculum en dat ouders zelf de boeken moeten kopen voor de keuzevakken of extra vakken. Dit is niet juist. Scholen zijn verantwoordelijk voor het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken/lesmateriaal zoals omschreven in artikel 6e van de Wet op het voortgezet onderwijs voor al het onderwijs dat wordt aangeboden.
Hieronder een opsomming van wat de scholen in ieder geval gratis beschikbaar moeten stellen omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangen. Ook vindt u zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen of waarvan het gebruik via de vrijwillige ouderbijdrage in rekening mag worden gebracht. Deze opsommingen zijn niet limitatief.

Wat scholen kosteloos aan leerlingen moeten verstrekken (valt onder de definitie van artikel 6e van de WVO):
•    leerboeken
•    werkboeken
•    projectboeken en tabellenboeken
•    examentrainingen en examenbundels
•    eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
•    licentiekosten van digitaal leermateriaal
•    lesmateriaal voor keuzevakken
•    aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici

Wat scholen aan ouders kunnen vragen om zelf aan te schaffen (of in plaats daarvan voor het gebruik een bedrag kunnen vragen via de vrijwillige ouderbijdrage):
•    atlas
•    woordenboeken
•    agenda
•    rekenmachine
•    sportkleding
•    gereedschap
•    schrift en multomap
•    pennen en dergelijke

Voor wie zijn de gratis boeken bestemd?
Alle leerlingen die bekostigd regulier voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld vmbo, mavo, havo en vwo) volgen, krijgen gratis schoolboeken.
Gratis boeken krijgen betekent niet dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de boeken. De leerling is verantwoordelijk voor het pakket, bij vermissing van één of meerdere boeken worden de kosten van vervanging in rekening gebracht.

De leerling draagt er zorg voor dat de boeken aan het eind van de cursus worden ingeleverd zonder beschadigingen anders dan door dagelijks gebruik. De leerling zorgt voor deugdelijk transport van de boeken en zorgt dat de boeken gekaft zijn. Schade als gevolg van overmatige slijtage door het gebruik van niet geschikte tassen wordt in rekening gebracht.

Kindgebonden budget


Kijk hier voor meer informatie over het kindgebonden budget.