Kansen op ieder niveau


Gymnasiumonderwijs
Leerlingen met vwo-ambities die extra uitdaging zoeken kunnen kiezen voor gymnasiumonderwijs op de RGO. Zij krijgen dan naast de gewone atheneumvakken les in de klassieke talen Grieks en Latijn. Ze leren veel over de klassieke cultuur, waarbij filosofie, geschiedenis, mythologie en kunst aan de orde komen. Onderwijs in de klassieke talen ontwikkelt je taalvaardigheid, biedt ondersteuning voor het lezen van literatuur en bevordert het analytisch denken. Kortom, een uitstekende voorbereiding op het volgen van universitair onderwijs.

Voor verschillende universitaire studies (bijvoorbeeld geneeskunde, taal- en cultuurstudies, biologie) is het volgen van deze vakken een heel plezierige ondergrond (maar niet verplicht).

De RGO biedt de gymnasiumopleiding aan in samenwerking met de CSG Prins Maurits. Alleen tijdens de lessen Grieks en Latijn zitten de leerlingen van de beide scholen bij elkaar in de klas. Er wordt, afhankelijk van de roostertechnische mogelijkheden, gebruik gemaakt van de lokalen op beide scholen. De atheneumvakken worden gevolgd op de eigen school in de eigen klas.


Vwo en havo
Leerlingen die naar het vwo willen, maar niet kiezen voor de speciale gymnasiumvakken, gaan naar het atheneum. Deze zesjarige opleiding geeft leerlingen toegang tot het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroeps Onderwijs. Leerlingen die naar de havo gaan, volgen een vijfjarige opleiding die toegang geeft tot het Hoger Beroeps Onderwijs. Zowel het vwo als de havo bieden vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
Naast de vakken die binnen het profiel vallen, kunnen leerlingen kiezen voor andere vakken zoals: informatica, kunst, wiskunde D, Natuur Leven & Technologie, en maatschappijwetenschappen.

Onze leerlingen worden in de leerwegen vwo en havo uitstekend voorbereid op de toekomst, zodat zij in het vervolgonderwijs en in de maatschappij goed kunnen functioneren. Het onderwijs is uitdagend en geeft leerlingen de ruimte om hun talenten en creatieve vermogens te ontwikkelen. Onze vwo- en havoleerlingen maken kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal.

Wetenschapsvorming op de RGO: onderzoekend leren en leren onderzoeken
De RGO wil haar leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. We willen graag dat onze leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar ook dat zij nu al leren om actief vragen te stellen, een kritische en nieuwsgierige houding aannemen, zelf op zoek gaan naar informatie, probleemoplossend werken, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed leren samenwerken.

De RGO is één van de 50 gecertificeerde WON-scholen in Nederland. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland, een programma dat wetenschapsvorming bij jongeren in het vwo stimuleert. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan centraal, met als motto ‘onderzoekend leren en leren onderzoeken.’ De WON-organisatie werkt samen met de universiteiten. Sinds een paar jaar is ‘wetenschapsvorming’ opgenomen in het onderwijsprogramma van het vwo.
In de vorm van projectdagen krijgen de leerlingen van vwo 1, 2 en 3 les in het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Zij krijgen colleges over hoofd- en deelvragen, hoe je een hypothese formuleert en een plan van aanpak maakt. In workshops, lezingen, een RGO-universitytour, hersenkrakerspellen en een ethisch debat werken zij aan voorstellen voor een onderzoek. De leerjaarwinnaars presenteren hun onderzoek in april op de regionale WON-manifestatie en dingen dan mee naar een plek in de landelijke WON-manifestatie.


Mavo en vmbo
Ook onze vmbo- en mavo-opleiding bieden prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Het vmbo heeft een belangrijke landelijke verandering ondergaan. Veel meer dan in het verleden is het vmbo gericht op de toekomstige werkplek van leerlingen. Wij vinden dat leerlingen die voor onze school kiezen zo breed mogelijk opgeleid moeten worden, zodat alle mogelijkheden voor het vervolgonderwijs nog open liggen. Die keuze is gemaakt in overleg met de andere scholen. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn, waarbij vo en mbo met elkaar projecten ontwikkelen. Ook zal er meer overleg zijn met het bedrijfsleven. We proberen daarom zoveel mogelijk ondernemers van het eiland bij het onderwijs te betrekken.

Een van de speerpunten op het vmbo is ondernemerschap. Leerlingen leren vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren. Voor de meer praktisch ingestelde leerlingen is het vmbo een uitstekende plek.


Na 2 jaar kunnen zij kiezen uit een van de volgende profielen:
  • Economie & Ondernemen, met de verplichte profieldelen: commercieel, secretarieel, magazijn en administratie. Keuzedelen zijn bijvoorbeeld: mode & design, podium, presentatie & styling en ondernemerschap.
  • Dienstverlening & Producten, met de verplichte profieldelen: organiseren, presenteren/promoten/verkopen, een product maken& verbeteren en multimediale producten maken. Keuzedelen zijn bijvoorbeeld: ICT, applicatie-ontwikkeling en sport & bewegen.
Op de mavo zijn technologie en de toepassingen daarvan erg belangrijk geworden. De RGO heeft daarom afspraken gemaakt met het mbo en het bedrijfsleven. De technologieroute begint in mavo 3 en eindigt in mbo 4. Daardoor ontstaat een doorlopende leerlijn van 6 jaar. Leerlingen die mavo doen kunnen na 2 basisleerjaren kiezen uit de sectoren Economie, Zorg & Welzijn of Techniek & Landbouw. Mavo-leerlingen met uiteindelijk havo-ambities kunnen eventueel na leerjaar 2 overstappen naar de mavo XL-klas, waardoor zij gemakkelijker de overstap naar de havo kunnen maken. Zij moeten dan wel aan het eind van klas 2 een 6,8 gemiddeld staan voor de zogenaamde kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Goed voorbereid
Of het nu gaat om gymnasium, atheneum, havo, mavo of vmbo; we gaan voor goede examenresultaten. Met individuele aandacht van de mentoren, de vakdocenten, de decaan én dankzij de examentrainingen zorgen we dat onze leerlingen goed voorbereid het examen tegemoet gaan.